Beiskolázás

Érdeklődőknek

Elérhetőségek:
Kőbányai Szent László Gimnázium
Cím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.
Telefon: +36 1 262 3599
Fax: +36 1 260 2264
Hivatalos email cím: titkarsag@szlgbp.hu
Az iskola OM azonosítója: 035236, Telephely: 001

Általános ismertető

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium nappali tagozatán évente mintegy 900 tanuló folytatja tanulmányait, öt párhuzamos osztályban. Az 1915-ben, Lechner Ödön és Vágó József tervei alapján épült iskola működtetésére, felújítására a Kőbányai Önkormányzat rendkívül sokat fordított a kilencvenes években. Jól felszerelt természettudományi laboratóriumokkal, szaktantermekkel rendelkezik iskolánk, továbbá egy 1000 m2-es tornacsarnok, tornaterem és két műfüves pálya biztosít megfelelő feltételeket a sportoláshoz.

Tehetséggondozás

A Kőbányai Szent László Gimnázium pedagógiai programja és elért eredményei alapján 2008-ban az Oktatási Minisztérium pályázatán elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 2009-ben a „Természettudományok kiváló középiskolája” címet adományozta  a Kőbányai Szent László Gimnáziumnak. Az iskola 2015-től kezdődően minden évben, ahogy tavaly is, elnyerte az ELTE „Ezüst Eötvös Díj”–át, annak elismeréséül, hogy a gimnázium diákjai kiemelkedően nagy számban nyertek felvételt az egyetemre.

2013-tól kiváló minősítéssel, akkreditált Tehetségpont lett iskolánk. Elsősorban az idegen nyelvoktatás, a természettudományos oktatás, a képzőművészeti és a zenei nevelés, a médiaoktatás, az informatika valamint a sport területén végzett tehetséggondozás eredményei alapján. 2021-ben az Eduline oldalon megjelent összesítés szerint iskolánk a negyedik helyen áll az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe bejutott diákok számát illetően. Az idei eredményt az olasz nyelv, az informatika, a vizuális kultúra és a médiaismeret tantárgyaknál érték el tanítványaink.

A HVG középiskolai rangsorában 2023-ban a kiemelkedő 43. helyet érte el a gimnázium.

Utazások

Az elmúlt években dán, francia, lengyel, német, olasz, osztrák, belga iskolákkal szerveztünk diákcseréket, valamint Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Kárpátalján és Erdélyben jártak diákjaink a gimnázium szervezésében.

Balatonszepezden a gimnázium diákszervezetének saját tábora van, ahol nyaranta 3-400 diákunk vesz részt táborozáson. A tábor a szülői közösség, a diákok, tanárok több éves áldozatos munkájának eredményeként jött létre és működik.

Alapítvány

A gimnázium volt diákjainak, az “öregdiákoknak” nagyon aktív szervezete segíti a mai iskola működését, a hagyományok ápolását. Az 1939-ben érettségizett VIII. b osztály tagjai által életre hívott alapítvány, az “Összefogás a Szent László Gimnáziumért” alapítvány sokat tesz az oktatás feltételeinek javításáért.

Az alapítvány félévente tanulmányi ösztöndíjban részesíti a kitűnő és jeles tanulókat. Az alapítványhoz lehet csatlakozni, illetve az iskola szívesen fogad minden támogatást.

Az alapítvány számlaszáma:
11710002-20048556, OTP X. kerületi fiók, Kőrösi Cs. sétány

További információk >

Felvételi előkészítők

Iskolánk a 8. osztályos tanulók számára felvételire való felkészítő foglalkozásokat indít matematikából, magyar nyelvből, angolból, németből, biológiából, kémiából és rajzból.

További információk >

Nyelvoktatás

A választott szakon a az emelt szintű tantárgyak tanulása a képzés teljes időtartama alatt kötelező, mert csak a választható órakeret egy részének felhasználásával teljesíthetőek az emelt szintű követelmények. Osztályaink mindegyikében – speciális jellegüktől függetlenül – igen fontos az anyanyelvi kultúra fejlesztése, a klasszikus műveltség alapjainak elsajátítása, az erkölcsi, esztétikai nevelés és a sport.

A gimnázium tagja az UNESCO társult iskolák szervezetének, ezért is kap kiemelt hangsúlyt a nyelvoktatás, más népek kultúrájának, életének megismerése. Diákjaink angol, francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvet tanulhatnak a kötelező órakeretben, továbbá lengyel, japán, koreai nyelvet is tanítunk szakköri keretben.

Az első nyelvet az osztály kiválasztásával dönti el minden tanuló.

Második idegen nyelvként megjelölhetnek további kettőt az iskolában a kötelező órakeretben tanulható nyelvek közül, és az iskola dönti el, hogy – a két megjelölt nyelv közül – melyik nyelvet fogja tanulni a diák. Német nyelvből – elegendő számú jelentkező (8 fő) esetén és egy írásbeli szintfelmérő teszt alapján – haladó csoportot is indítunk. A nyelvi előkészítő évfolyamos képzéseknél már az előkészítő osztályban megkezdődik a második idegen nyelv tanulása, és a 11. évfolyam végéig folytatódik (heti 6-4-4-3 órában). Elegendő számú jelentkező esetén az érettségi évében érettségi- és/vagy nyelvvizsga-felkészítőt is tartunk. A magyar-olasz kéttannyelvű osztályban, valamint a négy évfolyamos képzéseknél a 10. évfolyamtól tanulják a 2. idegen nyelvet, heti 4 órában.

A nyelvi előkészítő évfolyammal bővített osztályokban az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv pedig a francia, a német, az olasz vagy a spanyol nyelv lehet.

Angolból többnyire nem kezdők a diákok, ezért szintfelmérés alapján alakítjuk ki az angol nyelvi csoportokat. Azok számára, akik teljesen kezdők angolból, önköltséges felzárkóztató tanfolyamot tartunk a nyár folyamán, amennyiben teljesen kezdő csoportot nem tudunk indítani angolból.

Emelt szintű felkészítés

Elsősorban felsőfokú továbbtanulásra készítjük fel tanítványainkat, de érettségi utáni munkába állásukat, illetve szakirányú továbbtanulásukat segítik elő a képzőművészeti, és az informatika tanulmányok, valamint tömegkommunikáció (média) szak.

Az érettségit megelőző két évben – az osztályra jellemző speciális tantárgyon kívül – egy-két további tantárgyat emelt szinten lehet fakultáció keretében választani. Ez elősegíti a felkészülést a továbbtanulásra, illetve az emelt szintű érettségi letételére.

Képzések

A helyi tanterv szerint az alábbi képzési programot indítjuk a 2024-2025. tanévben (A részleteknél, a képzés megnevezése után zárójelben a képzés kódja):

Telephely kód: 001
Öt éves képzések (tagozatok) nyelvi előkészítővel
(az előkészítő évfolyam jele: Ny)
1000 – Magyar-olasz két tanítási nyelvű (teljes osztály, KNyA)
5000 – Emelt szintű természettudományi (biológia, kémia, teljes osztály NyE)
6100 – Emelt szintű informatika (fél osztály, NyF)
6200 – Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció, fél osztály NyF)

Négy éves képzések (tagozatok)
2000 – Emelt szintű angol nyelv (teljes osztály, 9.B)
3100 – Emelt szintű matematika (fél osztály, 9.C)
3200 – Emelt szintű humán (fél osztály, 9.C)
4100 – Emelt szintű vizuális kultúra (fél osztály, 9.D)
4200 – Emelt szintű német nyelv (fél osztály, 9.D)

Öt éves képzések

Magyar-olasz két tanítási nyelvű képzés (1000)

Az előkészítő évfolyam jele: KNy.

A tanulmányi idő öt év, mivel a gimnázium négy évének tananyaga bővül az olasz nyelven tanult tantárgyakkal. Így az öt év biztosítja tanítványaink nyugodt tempójú, túlterhelés nélküli tanulását.

Az olasz nyelv ismerete nem előfeltétel, de természetesen örömmel fogadjuk azokat a diákokat, akik az általános iskolában vagy máshol már tanultak olaszul.

Az egyes tárgyak tanulása olasz nyelven, fokozatosan, a második évtől kezdődik, és a tanulmányok végéig tart. Olasz civilizációs ismereteket, földrajzot, történelmet, művészettörténetet és matematikát tanulnak olaszul. Az olasz nyelvi érettségivel felsőfokú nyelvvizsga szerezhető. Kötelező olasz nyelven érettségi vizsgát tenni legalább két olyan tantárgyból, amit olasz nyelven tanulnak.

Az öt év alatt legalább egyszer diákcsere keretében az osztályok Olaszországba utaznak egy-két hétre, rendszeresek a nemzetközi projektek, diáktalálkozók. Humán és reálérdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk a tagozatot.

A kétnyelvű érettségi bizonyítványt az olasz állam elismeri, így jó lehetőséget biztosít a továbbtanulásra akár itthon, akár Olaszország bármelyik felsőoktatási intézményében. Végzett diákjainknak – olasz nyelvtudásuk miatt – az átlagosnál lényegesen jobbak a munkavállalási lehetőségei.

Mind a tanulók nyelvtudása és általános műveltsége, mind a felvételi eredmények, illetve az elhelyezkedés szempontjából nagyon eredményes a képzés. Több olasz anyanyelvű tanár tanít az iskolában, az olasz állam pedig tankönyvekkel – melyeket tanulóink kölcsönbe kapnak – és egyéb segédeszközökkel járul hozzá az oktatás sikeréhez.

A tagozatra való felvételhez nincs szükség szóbeli alkalmassági vizsgára.

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű természettudományi képzés (5000)

Olyan, természettudományos érdeklődésű, diákoknak ajánljuk ezt az osztályt, akik vállalják a magasabb elméleti óraszámokkal, ill. gyakorlatokkal járó terhelést, és érettségi után ezen szakirányban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A négy éves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (Nyelvi és informatikai előkészítő). Célunk, hogy a szaktárgyak mellett, az idegen nyelvet is magas szinten sajátítsák el diákjaink. A tanulmányi idő alatt diákjainknak biológiából és kémiából kötelezően kétszer annyi órájuk van, mint a normál tantervű osztályoknak. Ezen felül az utolsó két évben a fakultatív órakeret terhére is vehetnek fel 4-4 órát biológiából és/vagy kémiából, attól függően, hogyan alakul a továbbtanulási szándékuk.

A biológiát és a kémiát laboratóriumi gyakorlatokkal kiegészítve tanulják, az emelt szintű érettségi követelményrendszernek megfelelő tananyaggal. Tekintettel a gyakorlatok nagy vegyszer- és eszközigényére, a terepgyakorlatok, utazások, múzeumlátogatások költségeire, a célok megvalósítását alapítvány segíti. A szülőktől félévente 4000 Ft támogatást kér az alapítvány. Az alapítvány nyújt lehetőséget arra is, hogy jól tanuló diákjainknak ösztöndíjat adhassunk, ill. a versenyeredményeket is jutalmazni tudjuk.

A képzésre való felvételhez szóbeli alkalmassági vizsgára is szükség van.

Bővebb információ a biológia és a kémia szóbeli vizsgáról >

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű informatika képzés (6100, fél osztály)

Az emelt szintű informatika tagozat képzése ötéves (a nulladik év nyelvi és informatikai előkészítő).

Az emelt szintű informatika csoportban a négyéves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (Nyelvi és informatikai előkészítő). További tantárgyak az előkészítő évben: magyar, matematika, tanulásmódszertan és testnevelés.

Az első nyelv az angol, a második nyelv szabadon választható.

A 9-12. évfolyamon átlagosan heti 4-5 óra az informatika, melyből az emelt szintű érettségire való felkészülés mellett egyéb, a diákokat is foglalkoztató témákra is jut idő: webfejlesztés, kliens- és szerveroldalon, robotprogramozás, 3D modellezés és nyomtatás, versenyfelkészítés stb.

A középfokú programozási szint elérése a célkitűzés: aki nem szakirányban tanul tovább a felsőoktatásban, az is képes legyen átlagos programozói feladatok önálló elvégzésére, a számítógép eszközszintű felhasználására saját területén.

Mivel a szakmai képzés az általános gimnáziumi képzés mellett folyik, a terhelés nagyobb a szokásosnál. A kötelező óraszámban nincs benne a programírás gépideje, a vizsgaprogramok elkészítése, a tartalomgyűjtés a multimédiás fejlesztésekhez.

A felvett tanulók nyáron néhány napos csapatépítő táborozáson vesznek részt. A táborozás önköltséges és kötelező.

A tagozatra való felvételhez nincs szükség szóbeli alkalmassági vizsgára.

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret, tömegkommunikáció (6200, fél osztály)

A tömegkommunikáció (emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret) szakos csoportban a négyéves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (Nyelvi és informatikai előkészítő). További tantárgyak: magyar, matematika, tanulásmódszertan és testnevelés. A 9-12. évfolyamon heti 4 óra a szakmai tárgyé.

Tömegkommunikáció szakon a célkitűzés: médiában jártas szakemberek képzése. Arra törekszünk, hogy a diákok a gimnáziumi képzés során ne specializálódjanak, hanem a tömegkommunikáció valamennyi területén (fotózás, rádióműsor- és podcast-készítés, operatőri munkák, film- és televízióműsor-készítés, újságírás és kiadványkészítés) legyen középfokú jártasságuk.

Mivel a szakmai képzés az általános gimnáziumi képzés mellett folyik, a terhelés nagyobb a szokásosnál. A kötelező óraszámban nincs benne a fotózás, a videó-forgatás, vágás, stb. ideje.

Diákjainkat felkészítjük az emelt szintű mozgóképkultúra és médiaismeret érettségire.

A kilencedik, a tizedik és a tizenegyedik év végén kötelező nyári gyakorlatot szervezhetünk diákjainknak. A felvett tanulók nyáron néhány napos előkészítő táborozáson vesznek részt. A táborozás önköltséges és kötelező.

A képzésre való felvételhez szóbeli alkalmassági vizsgára is szükség van.

Bővebb információ a szóbeli vizsgáról >

A felvételi pontszámításhoz >

Négy éves képzések

Emelt szintű angol nyelvi tagozat (2000)

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol nyelvvel foglalkozni. Az emelt angol tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angolszász kultúra alapjainak megismerése. A tagozatot humán és reálérdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk.

A tagozaton az angol nyelvet a négy év során magas óraszámban tanítjuk (heti 8-5-6-6 órában). A nyelvtanítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kritikai gondolkodás és a 21. századi kompetenciák fejlesztésére modern, digitális anyagok használatával. A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését angol anyanyelvű nyelvtanár is segíti.

Célunk az, hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással, és C1-es szintű nyelvvizsgával rendelkezzenek, továbbá bármilyen felsőoktatási intézményben – esetleg angol nyelven – folytathassák tovább tanulmányaikat.

Tanulóinkat eredményesen készítjük fel az emelt szintű érettségire és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre angol nyelvből. A versenyre készülő kiemelten jó képességű tanulóinknak szakköri keretek között heti plusz két angolóra biztosított a sikeres felkészüléshez.

Az emelt angol tantervű osztályba felvételiző tanulóknak a mindenki számára kötelező magyar és matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megírása után angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük.

Angol nyelvből a felvételhez szükséges követelmény a B1-es szint biztos ismerete. A felvételt nyert diákok szintfelmérő után kerülnek két tanulócsoportba. A két csoport megegyező óraszámban tanul angolul, különböző haladási ütemben, de azonos célkitűzéssel.

A képzésre való felvételhez szóbeli alkalmassági vizsgára is szükség van.

Bővebb információ a szóbeli vizsgáról >

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű matematika (3100)

A csoport a normál óraszámnál mindig legalább két órával nagyobb óraszámban tanulja a matematikát. Azok jelentkezését várjuk, akiket kifejezetten érdekel a matematika, és feltehetően olyan irányban fognak továbbtanulni, amely széleskörű matematikai tájékozottságot feltételez, illetve felsőfokú matematikai tanulmányokat szeretnének folytatni.

A matematika esetében – az idegen nyelv tanulásához hasonlóan – nem mindegy, hogy milyen életkorban fordul intenzívebbre a tanulás. Azok számára, akik matematikával többet szeretnének foglalkozni, a kilencedik évfolyamtól biztosítjuk ezt a lehetőséget. Mérnöki, közgazdasági, kereskedelmi és természettudományi továbbtanuláshoz kifejezetten előnyös ez a képzés.

Az első idegen nyelv az angol, emelt szinten (átlagosan heti 5 órában), ami igen jó nyelvtudás megszerzésére teremt lehetőséget, és felkészít az emelt szintű érettségire. Angol nyelvből nincs felvételi.

A tagozatra való felvételhez nincs szükség szóbeli alkalmassági vizsgára.

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű humán (3200)

A tanulók ebben a csoportban modern módszerekkel sajátítják el a klasszikus humán műveltséget.

Emelt szinten, egyedi tanterv szerint tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tananyagát – e két tárgyból a 9. és a 10. osztályban heti egy-egy, a 11. és a 12. osztályban heti két-két órával nő az óraszámuk az alapóraszámban tanuló csoportokhoz képest. Célunk, hogy tanulóinkat felkészítsük magyarból és történelemből az emelt szintű érettségire.

Tantárgyi integrációban művelődés- és kultúrtörténeti tanulmányokat is folytatnak a tagozat diákjai. 9. osztályban elsajátítják a latin nyelv és műveltség alapjait (heti egy óra), továbbá az első két év során külön csoportban tanulják a vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyakat.

A tehetséggondozás érdekében előtérbe helyezzük a kooperatív és a projekt alapú tanulási formákat; a csoportban tanulás, a differenciált munkaszervezés lehetőséget nyújt a kommunikáció, a kooperáció, a prezentációs készség, az íráskészség és más, hasonló kompetenciák fejlesztésére.

A csoport tagjai számára az első idegen nyelv az angol, melyet szintén emelt szinten (négy évig, átlagosan heti öt órában) tanulnak; második nyelvet 10. osztálytól választanak a tanulók.

Erre a tagozatra elsősorban a bölcsész, jogász, tanári és művészeti pályára készülő tanulók jelentkezését várjuk; ugyanakkor az itt elsajátított készségek más szakirányú továbbtanulás esetén is jól hasznosíthatók.

A tagozatra való felvételhez nincs szükség szóbeli alkalmassági vizsgára.

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű rajz és vizuális kultúra (4100)

A vizuális kultúra tantárgy célja az általános képzőművészeti műveltség fejlesztése, az ehhez szükséges készségek kialakítása, képességek kibontakoztatása, valamint az itt szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása.

Az emelt szintű rajzoktatásban a képzőművészet különböző területeivel, művészettörténeti párhuzamok ismertetésével, népművészeti, iparművészeti alapkérdésekkel is foglalkozunk.

A művészeti szakközépiskolák szakmai specializáltságát elkerülve, a többirányú képességfejlesztés lehetőségét teremtjük meg. Képzőművészeti tanulmányok (grafikai, festői, szobrász) mellett négy évig művészettörténet és két évig ábrázoló geometria oktatás folyik.

Az első idegen nyelv az angol, amit emelt szinten tanulnak (átlagosan heti 5 órában), és ami igen jó nyelvtudás megszerzésére teremt lehetőséget, valamint felkészít az emelt szintű érettségire. Angol nyelvből nincs felvételi.

A képzésre való felvételhez alkalmassági vizsgára is szükség van.

Bővebb információ a szóbeli (alkalmassági) vizsgáról >

A felvételi pontszámításhoz >

Emelt szintű német nyelv (4200)

A csoportban emelt szintű (heti 8-5-6-6 órában) folyik a német nyelv oktatása, olyan tanulók számára, akik már tanultak németül.

A tananyagban a német nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl országismeret és művészeti ismeretek (irodalom, zene, képzőművészet) kapnak helyet. Tanítványaink igen eredményesek a tanulmányi versenyeken és a továbbtanulásban. Célkitűzésünk az emelt szintű érettségi vizsgára és a nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítés (Goethe Institut, ÖSD, TELC, ECL). A tanulók számára nyelvtanfolyammal egybekötött külföldi utazást is szervezünk német nyelvterületre.

A képzésre való felvételhez szóbeli alkalmassági vizsgára is szükség van.

Bővebb információ a szóbeli vizsgáról >

A felvételi pontszámításhoz >

Kapcsolat

Írjon üzenetet: