Iskolai élet / In memoriam Ogonovsky Edit / Díjazottak

2013. Kalásziné Ványi Klára az Ogonovsky Edit-díj első kitüntetettje

2014. Életmű Díj: De Toniné Zsirai Mária

2014. Fiatal Tehetség Díj: Udvary Nóra

2016. Életmű Díj: Bernátné Vámosi Judit

2017. Életmű Díj: Rigóné Hargitai Csilla

2017. Fiatal Tehetség Díj: Dr. Róth Márton


Rigóné Hargitai Csilla

Rigóné Hargitai Csilla 1981-ben érettségizett az I. László Gimnáziumban. Ogonovsky Edit tanárnő tanítványa volt.

1986-ban a szegedi JATE magyar-olasz szakán végzett. 1986-1988 között a szegedi Dózsa György Általános Iskola kísérleti olasz napközijének tanára, majd 1989-től a Tömörkény István Gimnáziumban végzi munkáját. Rendszeresen lát el osztályfőnöki feladatokat, nagy odaadással, lelkesedéssel. 2006 óta az idegen nyelvi munkaközösség vezetője.

Kezdettől fogva mindent megtesz azért, hogy minél többen tanulják az olasz nyelvet, ismerjék meg Olaszország páratlan kultúráját és próbál minél több diákot eljuttatni ebbe a csodálatos országba diákcseréket, kirándulásokat szervezve. Több pályázaton is sikerült támogatást nyernie a csereprogramok megvalósításához.

Kezdettől fogva sikeresen készíti fel diákjait a különböző olasz nyelvi versenyekre, rendszeresen viszi diákjait a Festival d’ Italiano megmérettetéseire, két diákja ösztöndíjat is kapott az elmúlt 10 évben. Minden olasz nyelvvel kapcsolatos pályázaton, versenyen részt vesz diákjaival. 2013-ban az olasz Edilingua könyvkiadó videó pályázatán tanítványaival 1. helyezést értek el.

10 éven keresztül foglakozott olasz szakos tanárjelöltekkel, az iskolában a fiatal gyakornok kollégák mentora.

Szakmai munkájára az állandó önképzés jellemző, rendszeresen vesz részt külföldi és belföldi továbbképzéseken. Igyekszik meggyőzni kollégáit is az anyanyelvi környezetben történő tanulás jelentőségéről, a lehetőségek igénybevételéről.

2014-ben egy olasz önkéntes fiatal munkáját segítette és szervezte iskolánkban.

2015-ben a Festival d’Italiano szervezését irányítja.

Munkáját a magas pedagógiai színvonal, kitartás, sokszínűség jellemzi, a diákok szeretete, azok motiválása, nevelése.


Dr. Róth Márton

Iskolánkba, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumba 2009 szeptemberében érkezett; olasz nyelv és magyar nyelv és irodalom szakos tanárként számítunk rá.

Fiatalos lendülettel vetette magát a munkába. Kiemelkedő szakmai tudása, magával ragadó egyénisége, kiszámítható, példamutató viselkedése hamar népszelĺívé tette a diákok körében. Az olasz nyelv oktatása új impulzusokat kapott általa, annak elfogadottsága, tekintélye érezhetően erősödött. Az olasz nyelvet tanulóink nem a hátra sorolt második, hanem az angollal egyenrangú másik nyelvként tanulják; versenyeznek, nyelvvizsgáznak belőle.

A tanár úr nem csak a katedrán képviseli teljes odaadással az olasz nyelvet. Nagy szerepe volt az olaszországi Istituto Magistrale Statale ,.Duca Degli Abruzzi” (Treviso) iskolával történő kapcsolatfelvételben, a testvériskolai kapcsolat kialakításában. Munkájára szervezőként és lebonyolítóként egyaránt számíthatunk.

Az ifjak nevelésén túl továbbra is aktív szereplője a tudományos életnek. Munkásságát igyekszik közel hozni tanítványaihoz, ezzel is példát mutatva szakmai elkötelezettségéről, tudásáról.

Dr. Róth Márton tanár úrra tenni akarása, szakmaisága okán gimnáziumunkban méltán tekinthetünk úgy, mint az olasz nyelv nagykövetére.


Bernátné Vámosi Judit

Orosz-földrajz szakos pedagógusként 1993-ban szerezte meg kitüntetéses olasz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1992-től tanítja a nyelvet az általános iskola negyedik osztályától a gimnáziumi érettségiig és a kereskedelmi technikusi vizsgáig. A XV. kerületben a Sződliget Utcai Általános Iskola, a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola és a Dózsa György Gimnázium tanáraként igyekezett tanítványaival megszerettetni az olasz nyelvet és kultúrát. Elkötelezettségét, kiváló szervezői adottságait bizonyította, hogy 1991-ben vállalta a Festival d’Italiano általános iskolai szekciójának megrendezését. Példamutató tevékenységéért kétszer is elnyerte a XV. Kerület Oktató-nevelő munkájáért alapított kitüntetést.
Az olasz nyelvtanítás módszertanának fejlesztésével, oktatási anyagok készítésével 1998-ban kezdett el foglalkozni. Ebben a tevékenységben ösztönzője és munkatársa Ogonovsky Edit, akihez nagyon jó személyes és munkakapcsolat fűzte. Így készült el a Salve tankönyvsorozat első két kötete (az általános iskola felső tagozata számára) és a sorozathoz szerkesztett tanári kézikönyv, több szerző közreműködésével.
Pályafutásának sikeressége alapján nem lehetett kétség a felől, hogy az Apáczai gimnázium vezetőtanáraként folytassa pedagógusi tevékenységét. 2004 óta évente 4-6 egyetemi hallgatót készít fel a tanári pályára. A tanárjelöltek jó mentortanárnak tartják, tisztelik, és tanulmányaik befejezése után kollégaként is rendszeresen tartják vele a kapcsolatot. Segítségére, megértő emberségére, ösztönzésére mindig számíthatnak.
A négy kötetből álló Giro d’italiano tankönyvcsaládjának társszerzője, amely hiánypótló oktatási csomagként ad lehetőséget a hazai iskolák számára. A kollégák, a diákok elismerése mellett a Hundidact aranydíj is bizonyítja, hogy a kommunikatív nyelvoktatásra épülő pedagógiai szemlélet és gyakorlat a követendő.

Számítógépes ismeretei naprakészek: szövegszerkesztés, prezentációk, Prezi alkalmazások, interaktív tábla programok, saját honlap stb. Az olasz nyelv és kultúra tanításával kapcsolatos továbbképzéseken aktívan részt vesz, többször előadóként is (Nemzeti Tankönyvkiadó, Katedra Nyelviskola). Tapasztalatait nemcsak publikációiban osztja meg: tagja a közép-és emelt szintű érettségi feladatokat kidolgozó tantárgyi bizottságnak is. Évek óta részt vesz az emelt szintű érettségi vizsgáztatásban, az OKTV versenyre történő felkészítésben. A Festival d’italiano egyik lelkes segítője; tanítványai pedig a legjobb helyezéseket érik el az egyes kategóriákban.
Széles körű rálátása van a nyelvtanítás minden részterületére. Vezetőtanárként a tanárképzésben is kiveszi részét, tagja a záróvizsga vizsgabizottságának, a pályaalkalmassági felvételi bizottságnak.
Bernátné Vámosi Judit a tanárképzésben és az olasz nyelv tanításában, népszerűsítésében országosan elismert kolléganő, Ogonovsky Edit szellemi örökségének méltó folytatója.


De Toniné Zsirai Mária

 1977-ben végzett az ELTE olasz-orosz szakán. Két évig a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanított, majd a Dózsa György Gimnáziumban kapott állást, és immár 35 éve ennek az iskolának megbecsült tanára. Az intézmény a hatvanas évektől az olaszoktatás egyik fellegvára, és Marika ezt a hagyományt követve igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél többen és jelentős sikereket elérve tanulhassák a nyelvet, a kultúrát. A tagozatos osztályok, a hatévfolyamos képzésben az olasz mint első idegen nyelv bevezetése, majd pedig a nyelvi előkészítő csoportok indítása elsősorban az ő hitének, kitartásának és áldozatos tevékenységének köszönhető. Példamutató pedagógusi munkájának egyik bizonyítéka, hogy több diákja (a jelenlegi tantestületből hárman!) az olasztanári hivatást választották. Természetesen más területeken is sokan dolgoznak tanítványai közül, biztos nyelvi tudásukra támaszkodva.

A 80-as évek végétől a tanárképzést segítve fogadta és készítette fel pályájukra a főiskolai és egyetemi hallgatókat. A kétszintű érettségi bevezetése óta minden évben részt vesz az emelt szintű bizottságok munkájában.

Tanítványai és szüleik elismerése mellett vezetői, kollégái tiszteletét, munkájának méltó megbecsülését bizonyítják a minisztériumi dicséret, a Dózsa György Gimnázium emlékérme, a XV. kerületi önkormányzat által adományozott főtanácsosi cím.

A tanulmányi versenyeken sikereket elérő tanítványai, melyek közül az OKTV 2. helyezése a legkiemelkedőbb, adhattak, adhatnak hitet és erőt ahhoz, hogy az olasz nyelv és kultúra megismertetése és megszerettetése legfőbb hivatása.

A Festival d’italiano mindig is szívügye volt, hisz már kezdő tanárként is részt vett a szervezésében. Minden évben felkészíti diákjait a különböző kategóriákban, és részt vesz a zsűrik munkájában. A számtalan eredmény mellett, két tanítványa is egyhónapos olaszországi ösztöndíjat nyert kiemelkedő teljesítményéért. 1998-ban a 10-14 éves korosztály számára hirdetett verseny megrendezését vállalta kollégái, vezetői teljes támogatásával.

Most pedig a 40. évfordulóját ünneplő olasz nyelvi diáktalálkozó egyik fő szervezőjeként számíthat mindannyiunk elismerésére, köszönetére.

Ogonovsky Edit tanárnőhöz nagyon jó személyes és munkakapcsolat fűzte: szellemi örökségének méltó folytatója.


Udvary Nóra

A Dózsa György Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Az olasz nyelv iránti érdeklődését tanúsítja, hogy elnyerte a Festival d'Italiano perugiai ösztöndíját. A középfokú nyelvvizsga, majd az érettségi után felvételt nyert az ELTE olasz-pedagógia szakára. Az egyetem elvégzése után régi gimnáziumában helyezkedett el, ahol jelenleg is az olasztanítás egyik meghatározó egyénisége. 2010-ben a neolatin munkaközösség vezetője lett.

Munkaközösség-vezetőként mindent megtesz az iskolai olasztanítás érdekében: helyi tantervet ír, részt vesz a nyelvi előkészítő új, kísérleti óraszámának kidolgozásában, iskolai programokon népszerűsíti az olasz nyelvet, a kollégák érdekeit messzemenően figyelembe véve segíti az igazgató személyzeti munkáját.

Mint lelkes, fiatal tanár, az iskolai és iskolán kívüli diákélet minden pillanatában igyekszik jelen lenni.

Rendszeresen olaszországi utakat szervez, ahol a gyerekek nemcsak az olasz kultúrát ismerhetik meg, hanem beszélhetnek is a helyi emberekkel. Az utazás során minden városban kommunikatív feladatokat oldanak meg, pl. interjút készítenek, információkat gyűjtenek, útbaigazítást kérnek. Ezek az utazások nagyon kedveltek, mert a gyerekek rengeteg szép élménnyel gazdagodnak és a beszédben is több önbizalomra tesznek szert.

Időt és fáradságot nem kímélve segíti tanítványait a tanórák után is, sokszor csak az esti órákban hagyja el az iskolát. Olaszos diákjai közül sokan szereztek nyelvvizsga-bizonyítványt, sikeresen szerepeltek az országos olaszversenyen, többen most végzik tanulmányaikat tanárképző intézményekben. Fáradhatatlanul dolgozik, kitűnő szervező, írásbeli munkáiban is rendkívül igényes. Lelkiismeretes, szigorú, de igazságos tanár. A tanulók és a tanárok között egyaránt népszerű, sokat adnak a véleményére.

Szakmai munkájára az igényesség, az állandó önképzés jellemző. Az első óráktól kezdve olasz nyelvű óravezetésre törekszik és következetes, változatos, kreatív módszereivel erre ösztönzi diákjait is. Órái kellemes légkörűek, a diákok bármilyen témáról szívesen kommunikálnak olasz nyelven. A tanulókkal jó kapcsolatot alakít ki, munkájukat folyamatosan és motiválóan értékeli.

2014-ben iskolánk 135 éves évfordulóját ünnepli, ebben az évben lett a Festival d'Italiano is 40 éves, ezért munkaközösség-vezetőként elvállalta a verseny szervezését, bizonyítva az olasz nyelv és kultúra iránt elkötelezettségét.

 1.JPG
 2.JPG


Kalásziné Ványi Klára

Szakmai felkészültsége, egyénisége, tudatos pedagógiai tevékenysége révén a magyarországi olasz nyelvtanítás egyik meghatározó személyisége.

Hitvallása, hogy mindenkit hozzá kell segíteni képességei maximális kibontakoztatásához. Szabadidejében önzetlenül vállalja a tehetséges tanulók fejlesztését, a továbbtanulni szándékozók érettségire, felvételire való felkészítését. A felvett diákoknál több esetben előfordult, hogy a főiskolai és egyetemi tanárok is elismeréssel szóltak a hallgatók felkészültségéről, a megelőző gimnáziumi felkészítő tanári munkáról. Volt diákjai közül csak az Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumból négyen lettek gyakorló olasztanárok, de rajtuk kívül is sokan tevékenykednek az italianisztika tanítása vagy közvetítése körül.

Pályázatokon vesz részt, és mindent elkövet, hogy akár a Comenius program, akár más cserekapcsolat révén diákjait Olaszországba juttassa.

Tevékenységének szerves része a tanulmányi versenyekre való felkészítés: számos diákja végzett az OKTV első, második helyén, és számtalan diákja került a döntőbe. Az általa felkészített tanulók eredményesen szerepeltek a Festival d’Italiano és a Berzsenyi Dániel Gimnázium versenyein is.

Példamutató mentori szerepet vállal a tanárjelöltek felkészítésében. Tevékeny részt vállal tananyagok fejlesztésében, tesztsorok és tankönyvek lektorálásában.

Az olaszt tanító tanárokkal és az olasz nyelvvel, kultúrával foglalkozó pályatársakkal való kapcsolata kiváló.

Szervező készségének és lelkesedésének köszönhető, hogy a Festival d’italiano évről évre megrendezésre kerül az ország különböző középiskoláiban. Mindig a jobb működés, a fejlődés érdekében cselekszik.

Lelkiismeretesen és odaadóan ápolja Edit néni szellemi örökségét, ezért természetes, hogy ő legyen az Ogonovsky Edit-díj első kitüntetettje.

 01.JPG
 02.JPG
 03.JPG
 04.JPG