Hírek, információk / Felvételi 2020/2021/ Felvételi tájékoztató
 

Felvételi tájékoztató

Tájékoztató továbbtanuláshoz
a gimnázium 2020-2021.
tanévében induló osztályairól:

  A Szent László Gimnázium (teljes nevén: Kőbányai Szent László Gimnázium) nappali tagozatán évente mintegy 880 tanuló folytatja tanulmányait. Az 1915-ben, Lechner Ödön és Vágó József tervei alapján épült iskola működtetésére, felújítására a Kőbányai Önkormányzat rendkívül sokat fordított a kilencvenes évektől kezdődően. 1997-ben befejeződött a gimnázium épületének rekonstrukciója, melynek eredményeképpen az intézmény az egyik legjobb adottságú fővárosi középiskola lett.

A Szent László Gimnázium pedagógiai programja és elért eredményei alapján 2008-ban az Oktatási Minisztérium pályázatán elnyerte a Tehetséggondozó középiskola címet.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara 2009-ben a "Természettudományok kiváló középiskolája" címet adományozta  a Szent László Gimnáziumnak. 2015-től kezdődően minden évben elnyerte az ELTE „Ezüst Eötvös Díj” –at annak elismeréséül, hogy a gimnázium diákjai kiemelkedően nagy számban nyertek felvételt az egyetemre.

2013-tól kiváló minősítéssel, akkreditált Tehetségpont lett iskolánk. Elsősorban az idegen nyelvoktatás, a természettudományos oktatás, a képzőművészeti és a zenei nevelés, a média oktatás, az informatika valamint a sport területén végzett tehetséggondozás eredményei alapján.

  Helyi tantervünk szerint az alábbi képzési programot indítjuk a  2020-2021. tanévben (A részleteknél, a képzés megnevezése után zárójelben a képzés kódja):

Telephely kód: 001

  Öt éves képzések

1000 - Magyar-olasz két tanítási nyelvű
          (az előkészítő évfolyam jele: KNY)

     Nyelvi előkészítő osztállyal (az előkészítő évfolyam jele: NY)

5000 - Emelt szintű természettudományi (biológia, kémia)

6100 - Emelt szintű informatika (fél osztály)

6200 - Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció) (fél osztály)

  Négy éves képzések (tagozatok)

2000 - Emelt szintű angol nyelv (egész osztály)

3100 - Emelt szintű matematika és angol nyelv (fél osztály)

3200 - Emelt szintű humán (fél osztály)

4100 - Emelt szintű vizuális kultúra (fél osztály)

4200 - Emelt szintű német nyelv (fél osztály)

  Felvétel a gimnáziumba (adatok, időpontok)

Általános ismertető

  A választott szakon a az emelt szintű tantárgyak tanulása a képzés teljes időtartama alatt kötelező, mert csak a választható órakeret egy részének felhasználásával teljesíthetőek az emelt szintű követelmények. Osztályaink mindegyikében - speciális jellegüktől függetlenül - igen fontos az anyanyelvi kultúra fejlesztése, a klasszikus műveltség alapjainak elsajátítása, az erkölcsi, esztétikai nevelés és a sport.

  A gimnázium UNESCO-asszociált iskola, ezért is kap kiemelt hangsúlyt a nyelvoktatás, más népek kultúrájának, életének megismerése. Diákjaink angol, francia, latin, német, olasz, orosz és spanyol nyelvet tanulhatnak a kötelező órakeretben, továbbá lengyel, japán, koreai nyelvet is tanítunk (a lengyel, a japán és a koreai nyelvet harmadik nyelvként, szakköri keretek között tanulhatják diákjaink). Az első nyelvet az osztály kiválasztásával dönti el minden tanuló. Második idegen nyelvként megjelölhetnek kettőt az iskolában kötelező órakeretben tanulható nyelvek közül, és az iskola dönti el, hogy – a két megjelölt nyelv közül – melyik nyelvet fogja tanulni a diák. A nyelvi előkészítő évfolyamos képzéseknél már az előkészítő osztályban megkezdődik a második idegen nyelv tanulása, a többi osztályban pedig a 10. osztályban. A második idegen nyelvet heti 4 órában tanulja mindenki.

   A nyelvi előkészítő évfolyammal bővített osztályokban az első idegen nyelv az angol (kezdő vagy haladó), a második idegen nyelv pedig a francia, a német, az olasz vagy a spanyol nyelv lehet. Német nyelvből haladó csoportot nem indítunk a nyelvi előkészítős osztályokban.

   Elsősorban felsőfokú továbbtanulásra készítjük fel tanítványainkat, de érettségi utáni munkába állásukat, illetve szakirányú továbbtanulásukat segítik elő a képzőművészeti, és az informatika tanulmányok, valamint tömegkommunikáció szak.

  Az érettségit megelőző két évben - az osztályra jellemző speciális tantárgyon kívül – egy-két további tantárgyat emelt szinten lehet választani. Ez elősegíti a felkészülést a továbbtanulásra, illetve az emelt szintű érettségi letételére.

  Az elmúlt években lengyel, német, olasz, osztrák, belga iskolákkal szerveztünk diákcseréket, valamint Angliában, Franciaországban, Spanyolországban és Erdélyben jártak diákjaink a gimnázium szervezésében. Folyamatosan részt veszünk Erasmus Plus és más projektekben.

  A gimnázium egy 1000 m2-es tornacsarnokkal, továbbá egy tornateremmel, két műfüves sportpályájával rendelkezik, ami kiemelkedően jó feltételeket teremt a sportoláshoz.

  Balatonszepezden a gimnázium diákszervezetének saját tábora van, ahol nyaranta 3-400 diákunk vesz részt táborozáson. A tábor a szülői közösség, a diákok, tanárok több éves áldozatos munkájának eredményeként jött létre és működik több mint harminc éve.

  A gimnázium volt diákjainak, az "öregdiákoknak" nagyon aktív szervezete segíti a mai iskola működését, a hagyományok ápolását. Az 1939-ben érettségizett VIII.b osztály tagjai által életre hívott alapítvány, az "Összefogás a Szent László Gimnáziumért" alapítvány sokat tesz az oktatás feltételeinek javításáért. Az alapítvány évente tanulmányi ösztöndíjban részesíti a kitűnő és jeles tanulókat.

  Az alapítványhoz lehet csatlakozni, illetve az iskola szívesen fogad minden támogatást. Az alapítvány számlaszáma:

11710002-20048556, OTP X. kerületi fiók, Kőrösi Csoma Sándor sétány

A gimnázium címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.

Telefon: (06 1) 262-3599

Honlap: http://www.szlgbp.hu

Felvételi tájékoztató előadás szülőknek:
2019. november 5-én, kedden, 17 órakor.

Nyílt napok diákoknak:
2019. november 6-7 és 11-12-13. között, minden nap 13:30 órától nyílt napokat tartunk.

MAGYAR-OLASZ KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLY

(1000)

  A tanulmányi idő öt év, mivel a gimnázium négy évének tananyaga bővül az olasz nyelven tanult tantárgyakkal. Így az öt év biztosítja tanítványaink nyugodt tempójú, túlterhelés nélküli tanulását.

  Az olasz nyelv ismerete nem előfeltétel, de természetesen örömmel fogadjuk azokat a diákokat, akik az általános iskolában vagy máshol már tanultak olaszul.

  Az egyes tárgyak tanulása olasz nyelven, fokozatosan, a második évtől kezdődik, és a tanulmányok végéig tart. Olasz civilizációs ismereteket, földrajzot, történelmet, művészettörténetet és matematikát tanulnak olaszul. Az olasz nyelvi érettségivel felsőfokú nyelvvizsga szerezhető. Kötelező olasz nyelven érettségi vizsgát tenni legalább két olyan tantárgyból, amit olasz nyelven tanulnak.

  Az öt év alatt legalább egyszer diákcsere keretében az osztályok Olaszországba utaznak egy-két hétre, rendszeresek a nemzetközi projektek, diáktalálkozók. Humán és reálérdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk a tagozatot.

  A kétnyelvű érettségi bizonyítványt az olasz állam elismeri, így jó lehetőséget biztosít a továbbtanulásra akár itthon, akár Olaszország bármelyik felsőoktatási intézményében. Végzett diákjainknak - olasz nyelvtudásuk miatt - az átlagosnál lényegesen jobbak a munkavállalási lehetőségei.

   Mind a tanulók nyelvtudása és általános műveltsége, mind a felvételi eredmények, illetve az elhelyezkedés szempontjából nagyon eredményes a képzés. Több olasz anyanyelvű tanár tanít az iskolában, az olasz állam pedig tankönyvekkel - melyeket tanulóink kölcsönbe kapnak - és egyéb segédeszközökkel járul hozzá az oktatás sikeréhez.

Vissza az osztályokhoz

EMELT SZINTŰ ANGOL NYELVI TAGOZAT

(2000)

  Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol nyelvvel foglalkozni. Az emelt angol tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angolszász kultúra alapjainak megismerése.A tagozatot humán és reálérdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk.

  A tagozaton az angol nyelvet a négy év során magas óraszámban tanítjuk (heti 6 óra). A nyelvtanítás során kiemelt figyelmet fordítunk a kritikai gondolkodás és a 21. századi kompetenciák fejlesztésére modern, digitális anyagok használatával. A tanulók kommunikációs készségének fejlesztését angol anyanyelvű nyelvtanár is segíti.

  Célunk az, hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és C1-es szintű nyelvvizsgával rendelkezzenek, továbbá bármilyen felsőoktatási intézményben – esetleg angol nyelven – folytathassák tovább tanulmányaikat.

  Tanulóinkat eredményesen készítjük fel az emelt szintű érettségire és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre angol nyelvből. A versenyre készülő kiemelten jó képességű tanulóinknak szakköri keretek között heti plusz két angolóra biztosított a sikeres felkészüléshez.

  Az emelt angol tantervű osztályba felvételiző tanulóknak a mindenki számára kötelező magyar és matematika központi írásbeli felvételi feladatsor megírása után angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgán kell részt venniük.

  Angol nyelvből a felvételhez szükséges követelmény az A2-es (Pre-intermediate) szint biztos ismerete. A felvételt nyert diákok szintfelmérő után kerülnek két tanulócsoportba.. A két csoport megegyező óraszámban tanul angolul, különböző haladási ütemben, de azonos célkitűzéssel.

Vissza az osztályokhoz

Tovább a szóbeli feltételekhez

EMELT SZINTŰ MATEMATIKA ÉS ANGOL NYELV

(3100)

  A csoport a normál óraszámnál mindig legalább két órával nagyobb óraszámban tanulja a matematikát. Azok jelentkezését várjuk, akiket kifejezetten érdekel a matematika, és feltehetően olyan irányban fognak továbbtanulni, ami széleskörű matematikai tájékozottságot feltételez - mérnöki, közgazdasági, természettudományi fakultások -, illetve felsőfokú matematikai tanulmányokat szeretnének folytatni.

  A matematika esetében - az idegen nyelv tanulásához hasonlóan - nem mindegy, hogy milyen életkorban fordul intenzívebbre a tanulás. Aki matematikával többet szeretne foglalkozni, annak elsőtől biztosítjuk ezt a lehetőséget. Mérnöki, közgazdasági, kereskedelmi és természettudományi továbbtanuláshoz kifejezetten előnyös ez a képzés.

  Első idegen nyelv az angol emelt szinten - heti 5 órában -, ami igen jó nyelvtudás megszerzésére teremt lehetőséget, és felkészít az emelt szintű érettségire. Angol nyelvből nincs felvételi.

Vissza az osztályokhoz

EMELT SZINTŰ HUMÁN TAGOZAT

(3200)

  A tanulók ebben a csoportban modern módszerekkel sajátítják el a klasszikus humán műveltséget. Emelt szinten, egyedi tanterv szerint tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tananyagát. Tantárgyi integrációban művelődés- és kultúrtörténeti tanulmányokat is folytatnak. Előtérbe helyezzük a kooperatív és a projekt alapú tanulási formákat a tehetséggondozás érdekében. A csoportban tanulás, a differenciált munkaszervezés lehetőséget nyújt a kommunikáció, a kooperáció, a prezentációs készség, az íráskészség és más, hasonló kompetenciák fejlesztésére.

  Tanulóinkat felkészítjük a magyar és a történelem emelt szintű érettségire. E képzésünkre elsősorban a bölcsész, jogász, tanári és művészeti pályára készülő tanulók jelentkezését várjuk. E tagozatra elsősorban a bölcsész, jogi, tanári és művészeti pályára készülő tanulók jelentkezését várjuk, ugyanakkor az itt elsajátított készségek más szakirányú továbbtanulás esetén is jól hasznosíthatók.

Vissza az osztályokhoz

EMELT SZINTŰ VIZUÁLIS KULTÚRA TAGOZAT

(4100)

  Az emelt sziintű vizuális kultúra tantárgy célja az általános képzőművészeti műveltség fejlesztése, az ehhez szükséges készségek kialakítása, képességek kibontakoztatása, valamint az itt szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazása.

  Az emelt szintű rajzoktatásban a képzőművészet különböző területeivel, művészettörténeti párhuzamok ismertetésével, népművészeti, iparművészeti alapkérdésekkel is foglalkozunk.

  A művészeti szakközépiskolák szakmai specializáltságát elkerülve, a többirányú képességfejlesztés lehetőségét teremtjük meg. Képzőművészeti tanulmányok (grafikai, festői, szobrász) mellett négy évig művészettörténet és két évig ábrázoló geometria oktatás folyik.

  Angol nyelvből nincs felvételi.

Vissza az osztályokhoz

Tovább az alkalmassági vizsga tudnivalóihoz

EMELT SZINTŰ NÉMET NYELVI TAGOZAT

(4200)

  A csoportban emelt szintű (heti 6 óra) német nyelvoktatás folyik, olyan tanulók számára, akik már tanultak németül.

  A tananyagban a német nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl országismeret és művészeti ismeretek (irodalom, zene, képzőművészet) kapnak helyet. Tanítványaink igen eredményesek a tanulmányi versenyeken és a továbbtanulásban. Célkitűzésünk az emelt szintű érettségi vizsgára és a nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítés (Goethe Institut, ÖSD, TELC). A tanulók számára nyelvtanfolyammal egybekötött külföldi utazást is szervezünk német nyelvterületre.

Vissza az osztályokhoz

Tovább a szóbeli feltételekhez

EMELT SZINTŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLY
(biológia, kémia)

(5000)

  Természettudományos érdeklődésű, diákoknak ajánljuk ezt az osztályt, akik vállalják a magasabb elméleti óraszámokkal, ill. gyakorlatokkal járó terhelést, és érettségi után ezen szakirányban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

  A négyéves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (Nyelvi és informatikai előkészítő). Célunk, hogy a szaktárgyak mellett az idegen nyelvet is magas szinten sajátítsák el diákjaink.

  A biológiát az 5 év folyamán végig magasabb óraszámban tanulják, laboratóriumi gyakorlatokkal kiegészítve, az emelt szintű érettségi követelmény rendszerének megfelelő tananyaggal.

  A kémiát az első három évfolyamon tanulják magasabb óraszámban, szintén gyakorlatokkal kiegészítve. 11-12. évfolyamon lehetőség van ezt tovább folytatni, és felkészülni az emelt szintű érettségi vizsgára.

  Az 5 év folyamán a matematika óraszáma is meghaladja az általános képzésben tanulókét, segítve ezzel a természettudományos gondolkodás és problémamegoldás fejlesztését.

  Tekintettel a gyakorlatok nagy vegyszer- és eszközigényére, a terepgyakorlatok, utazások, múzeumlátogatások költségeire, a célok megvalósítását alapítvány segíti. A szülőktől félévente 3500 Ft támogatást kér az alapítvány. Az alapítvány nyújt lehetőséget arra is, hogy jól tanuló diákjainknak ösztöndíjat adhassunk, ill. a versenyeredményeket is jutalmazni tudjuk.

Vissza az osztályokhoz

Tovább a szóbeli feltételekhez

EMELT SZINTŰ INFORMATIKA TAGOZAT

(6100)

  Az emelt szintű informatika tagozaton a négyéves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (nyelvi és informatikai előkészítő).. További tantárgyak az előkészítő évben: magyar, matematika, történelem, tanulásmódszertan és testnevelés.

  A 9/Ny-12. évfolyamon heti 4 óra az informatika, melyből felkészítünk az emelt szintű érettségire.

  A középfokú programozási szint elérése a célkitűzés: aki nem szakirányban tanul tovább a felsőoktatásban, az is képes legyen átlagos programozói feladatok önálló elvégzésére, a számítógép eszközszintű felhasználására saját területén.

  Mivel a szakmai képzés az általános gimnáziumi képzés mellett folyik, a terhelés nagyobb a szokásosnál. A kötelező óraszámban nincs benne a programírás ideje, a vizsgaprogramok elkészítése.

  A felvett tanulók nyáron néhány napos előkészítő táborozáson vesznek részt. A táborozás önköltséges és kötelező.

Vissza az osztályokhoz

EMELT SZINTŰ MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TAGOZAT,
TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ

(6200)

  A tömegkommunikáció (emelt szintű mozgóképkultúra- és médiaismeret) szakos csoportban a négyéves képzési idő egy évvel meghosszabbodik (nyelvi és informatikai előkészítő). További tantárgyak: magyar, matematika, történelem, tanulásmódszertan és testnevelés. A 9-12. évfolyamon heti 4 óra a szakmai tárgyé.

  Tömegkommunikáció szakon a célkitűzés: szakemberek képzése, elsősorban kisközösségek tömegkommunikátor igényeinek kielégítése. Ennek megfelelően arra törekszünk, hogy a diákok a gimnáziumi képzés során ne specializálódjanak, hanem a tömegkommunikáció valamennyi területén legyen középfokú jártasságuk.

  Mivel a szakmai képzés az általános gimnáziumi képzés mellett folyik, a terhelés nagyobb a szokásosnál. A kötelező óraszámban nincs benne a fotózás, a videó-forgatás, vágás, stb. ideje.

  A kilencedik, a tízedik és a tizenegyedik év végén kötelező nyári gyakorlatot szervezhetünk diákjainknak.

  A felvett tanulók nyáron néhány napos előkészítő táborozáson vesznek részt. A táborozás önköltséges és kötelező.

Vissza az osztályokhoz

Tovább a szóbeli feltételekhez

Vissza a lap tetejére

Felvétel a gimnáziumba

  Minden tanulónak részt kell vennie a központi írásbeli felvételi vizsgán. A jelentkezés mind a központi írásbelire, mind a gimnáziumba az általános iskola által kiadott jelentkezési lapon történik.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az előírt írásbeli és szóbeli vizsgákat a különböző tanulmányi területeken (tagozatokon).

Megnevezés Tanulmányi terület
kódja
Szóbeli vizsga Alkalmas-
sági vizsga
Magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály 1000 nincs nincs
Emelt szintű
angol nyelv
2000 angol nyelv nincs
Emelt szintű matematika és angol nyelv 3100 nincs nincs
Emelt szintű humán tagozat 3200 nincs nincs
Emelt szintű vizuális kultúra 4100 nincs rajz
Emelt szintű német nyelv 4200 német
nyelv
nincs
Emelt szintű természettudományi osztály 5000 biológia,
kémia
nincs
Emelt szintű informatika 6100 nincs nincs
Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció - mozgóképkultúra) 6200 szöveg-
értés
nincs

  A felvételi értékelése az alábbiak szerint történik:

70 pont    a felvételin nyújtott teljesítmény;
30 pont    az általános iskolai eredmények alapján (Hozott pontszám).

A felvételnél figyelembe vesszük az általános iskolai bizonyítványt (5., 6., 7. osztály év vége, 8. osztály félév).
Az általános iskolai eredményből:

a hozott pontok számítása:

Magyar nyelv 5-8. max. 20p
Irodalom 5-8. max. 20p
Idegen nyelv 5-8. max. 20p
Történelem 5-8. max. 20p
Matematika 5-8. max. 20p
Földrajz 7-8. max. 10p
Fizika 7-8. max. 10p
Kémia 7-8. max. 10p
Biológia 7-8. max. 10p
Összesen: 140p

A jelentkező által hozott pont*30/140 = a tényleges hozott eredmény a maximálisan elérhető 30 pontból.

vagy

Hozott pontok számítása:
Magyar nyelv 7-8. max. 10p   Földrajz 7-8. max. 10p
Irodalom 7-8. max. 10p   Fizika 7-8. max. 10p
Idegen nyelv 7-8. max. 10p   Kémia 7-8. max. 10p
Történelem 7-8. max. 10p   Biológia 7-8. max. 10p
Matematika 7-8. max. 10p  
Összesen: 50*2=100p   Összesen:   40p

Mindösszesen: 140 pont

A jelentkező által hozott pont*30/140= a tényleges hozott eredmény a maximálisan elérhető 30 pontból.

Minden tanuló esetében a magasabb összes pontszámot vesszük figyelembe.

A felvételin nyújtott teljesítmény a központi írásbeli (magyar és matematika) eredményéből, valamint – amelyik tagozaton van – szóbeli/alkalmassági vizsga eredményéből áll össze.

A szerezhető pontok megoszlása tagozatonként:

Tagozat Magyar Matematika 3. Tárgy- szóbeli/alkalmassági Szóbelire behívottak száma
megnevezése pontszáma
  X Y   Z  
Magyar-olasz két tanítási nyelvű (1000) 35 35      
Emelt angol nyelvi (2000) 25 25 angol 20 120
Emelt matematika (3100) 25 45      
Emelt humán (3200) 40 30      
Emelt vizuális kultúra (4100) 25 25 rajz 20  
Emelt német (4200) 25 25 német 20 90
Biológia-kémia (5000) 25 25 biológia-kémia 20 90
Informatika (6100) 30 40      
Médiaismeret (Tömegkommunikáció) (6200) 35 20 szövegértés 15 90

A központi írásbelin tantárgyanként (magyarból és matematikából) 50-50 pont érhető el, amit a fenti táblázat szerinti súlyozással veszünk figyelembe az egyes tagozatoknál. A felvételin elért pontszám (P) a következőképpen számolható ki:

, ahol
H:             az általános iskolai eredményekből számított pontszám, legfeljebb 30 pont
KMagy:    a jelentkezőnek a központi írásbelin elért eredménye magyarból;
KMat:       jelentkezőnek a központi írásbelin elért eredménye matematikából;
X, Y, Z:     a fenti táblázat szerinti értékek az adott tagozatnál.

A jelentkezőket már az írásbeli után rangsoroljuk a hozott pontszám és a központi írásbelin elért eredmény alapján. Amelyik tagozaton tartunk szóbelit, a táblázat mutatja, hogy a rangsor szerint hány jelentkezőt hívunk be szóbelire. (A rajz alkalmassági vizsgán minden jelentkező, aki megjelölte az emelt szintű vizuális kultúra tagozatot, részt kell, hogy vegyen.)
Minden tagozatunkra érvényes, hogy a „Felvételi követelményeknek megfelelt” minősítés nem jelenti azt, hogy a jelentkező felvételt nyert, mert ez függ a ténylegesen hozzánk irányított jelentkezők számától és a jelentkezőnek a végleges rangsorban elfoglalt helyétől.

A sajátos nevelési igényű (SNI) illetve a tanulási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók – ha a felvételi eljárás során élni kívánnak a szakvéleményben leírt illetve dokumentálható kedvezményekkel –, a felvételi jelentkezéshez mellékeljék az erre irányuló kérvényt és az érvényes szakvélemény fénymásolatát! Indokolt esetben a felvételi eljárásban az írásbeliknél több időt, egyes részek értékelése alól felmentést adunk, illetve speciális eszköz használatát lehetővé tesszük. Mindenképpen ajánljuk, hogy az SNI, BTM, HH vagy HHH tanulók gondviselői, még a jelentkezési lap beadása előtt, lépjenek kapcsolatba az iskolával, hogy a teendőket meg tudjuk beszélni.

 A felvételnél azonos pontszám esetén előnyben részesítjük az SNI, BTM, valamint a hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezőket, illetve a kőbányai illetőségűeket.

 A jelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb időpontok

Jelentkezés a központi felvételire (anyanyelv, matematika) 2019. december 6.
Központi írásbeli időpontja - normál 2020. január 18. 10 óra
Pótnap (indokolt esetben, orvos által igazolt betegség) 2020. január 23. 14 óra
Középiskolai jelentkezési lap beadási határideje 2020. február 19.
Szóbeli felvételik 2020. február 24 - március 13.
Rajz alkalmassági vizsga 2020. március 4. 10- 13 óráig
Rajz alkalmassági vizsga pótnap 2020. március 10. 10- 13 óráig
Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése 2020. március 16.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

ALKALMASSÁGI VIZSGA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANTÁRGYBÓL

  A felvételi nagyrészt a központi írásbeli és az alkalmassági vizsga helyszíni teljesítménye és tanulók szabadon választott otthoni munkáinak értékeléséből áll. Az alkalmassági vizsga térkifejező ábrázolási módokból színtani alapismeretekből álló feladatból tevődik össze

Az alkalmassági vizsgához szükséges felszerelés:

  • 5 otthoni munka (maximum A3 méretben)

  • rajzlapok

  • vízfesték vagy tempera, a jelentkező által megszokott és kedvelt rajzeszközök

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

SZÓBELI FELVÉTELI ANGOL NYELVBŐL

  Az angol szóbeli felvételi vizsgán a felvételiző tanuló kommunikációs készségét mérjük. A 10-15 perces beszélgetés során kiderül, mennyire jártas a tanuló az alapvető témakörök szókincsében és tudja-e használni az ezen a szinten már elvárható nyelvtani szerkezeteket.

  A szóbeli vizsga részei:.

Bemelegítő kérdések
Szövegolvasás nyelvtani- és szövegértést ellenőrző kérdésekkel
Kötetlen társalgás (melynek témáját egy-egy kép adja meg).

 Témakörök:

Család, barátok, emberek leírása (külső-, belső tulajdonságok, ruhák és testrészek)
Napirend (hétköznap és hétvége)
Szabad idő (hobbik és sport)
Otthon (bemutatása, helyiségek és bútorzat)
Városi és vidéki élet
Vásárlás és ételek
Időjárás
Utazás
Nyaralás
Iskola

A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:.

Egyszerű és folyamatos jelen, egyszerű és folyamatos múlt, befejezett jelen;
Egyszerű jövő és a „to be going to” szerkezet
Kérdésfeltevés
Feltételes mód 1. és 2.
Szenvedő szerkezet (egyszerű jelenben és múltban, befejezett jelenben és egyszerű jövőben)
Modális segédigék
Melléknevek és fokozásuk
„There is/are” szerkezet
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek
Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak

Nyelvtani szakszavak listája:

Part of speech
Article – definite, indefinite
Noun – countable, uncountable, singular, plural
(Full/main) Verb – regular, irregular (three forms – infinitive, past tense form, past participle),
Infinitive / -ing form (gerund)
Adjective – comparative form, superlative form, irregular
Adverb
Modal (auxiliary) verb
Auxiliary verb
Pronoun
Prepositions – of time, of place
Tenses (with their names- lásd. Felvételi kiírás)
Positive sentence
Negative sentence
Wh-question
Yes/no question
Subject – Object question
Short answer
Subject – Object (of a sentence)
Third person singular (s-ending)
Passive sentence
Conditional – Type 1, Type 2

  A szövegértési feladathoz elengedhetetlen az alapvető nyelvtani terminológiák megértése, például: szófajok, igeidők stb.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

SZÓBELI FELVÉTELI NÉMET NYELVBŐL

  Német nyelvből a felvételhez szükséges követelmény olyan előképzettség – az általános iskolában megszerezhető A2-es nyelvi szint biztos ismerete –, mely lehetővé teszi, hogy a csoport a 9. évfolyamon megkezdje a B1-es szint elsajátítását. (A B2-es szint a középfokú nyelvvizsga szintje.)

  A szóbeli vizsga részei:.

Bemelegítő kérdések
Szövegolvasás nyelvtani- és szövegértést vizsgáló kérdésekkel, a szöveg tartalmának elmesélése németül
Kötetlen társalgás kép(ek) alapján.

Társalgási témakörök:

A társalgási témakörök ismeretét alapfokon (A2-es szint) várjuk el.

Család (családtagok bemutatása, a család mindennapi élete)
Barátok (barátok bemutatása, személyek leírása: külső ill. belső tulajdonságok)
Napirend (hétköznap, hétvége,  háztartási munkák)
Szabad idő (hobbi, sport, szórakozás)
Otthon (bemutatása, részei és bútorzat)
Vásárlás és ételek
Öltözködés
Időjárás, évszakok
Utazás, nyaralás (közlekedési eszközök, úti célok, tevékenységek a nyaralás alatt, mi kerül a bőröndbe?)
 Iskola (tantárgyak, tanszerek, osztály, tanárok, tanórai tevékenységek)

A következő nyelvtani szerkezetek ismerete és magabiztos használata ajánlott:

Az ige ragozása jelen időben (Präsens), felszólító módja (Imperativ)
Az ige ragozása befejezett múlt időben (Pefekt)és egyszerű múltban (Präteritum)
A főnév ragozása (határozott és határozatlan névelő (Artikel))
Tagadás (nicht/ kein)
Egyenes szórenddel álló kötőszavak (Konjunktion) (denn, sondern, und, aber, oder)
Fordított szórenddel álló kötőszavak (deshalb, trotzdem)
Alárendelő összetett mondatok (wenn, dass, weil)
Névmások és ragozásuk (Pronomen) (személyes-, birtokos-, kérdő-, mutató névmás)
Módbeli segédigék (Modalverben) (können, dürfen, mögen, müssen, sollen, wollen)
Melléknév (Adjektiv) fokozása/ összehasonlítás (wie/ als)
Helyre és időre vonatkozó elöljárószavak (Präposition) és esetvonzatuk
Tárgy és részes esettel álló elöljárószavak (Präpositionen mit Akkusativ und Dativ)

  A szöveggel kapcsolatos nyelvtani feladathoz elengedhetetlen az alapvető nyelvtani terminológiák megértése, például: szófajok, igeidők stb.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

SZÓBELI FELVÉTELI BIOLÓGIÁBÓL

Az élőlények szerveződése

Az élő szervezet, a sejt és a vírusok.

Az élőlények rendszerezése

Baktériumok, moszatok- és a gombák törzsei, a mohák, a harasztok,a nyitva- és a zárvatermők törzse (a két- és az egyszikűek osztálya).
Az egysejtűek törzsei, a szivacsok, a csalánozók, a gyűrűsférgek, a puhatestűek, az ízeltlábúak (rákok, rovarok, pókok osztálya), a gerincesek (a halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök osztálya).

A kültakaró és a mozgás

Az ember bőre, az élőlények mozgása, az ember mozgásszervrendszere: a csont és az izom.

Az anyagcsere

A növények, az állatok és az ember légzése; a növények tápanyagfelvétele és táplálékkészítése, az állatok táplálkozása, az ember emésztőszervrendszere, anyagszállítás a növényekben és az állatokban, az ember vére és vérkeringése.

Szaporodás és egyedfejlődés

A növények- és az állatok szaporodása, egyedfejlődése.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

SZÓBELI FELVÉTELI KÉMIÁBÓL

Az anyagok szerkezete

Az alábbi fogalmak ismerete alapján legyen képes a diák az első húsz elem külső elektronszámának, elektronszerkezetének, proton és neutron számának leolvasására a periódusos rendszerből.

Fogalmak:

Atom: proton; elektron; neutron; a vegyjelek mennyiségi jelentése; anyagmennyiség;
1 mol = 6*1023 részecske; moláris tömeg; relatív atomtömeg; protonszám; rendszám; izotóp. Csoport, periódus fogalma.
Rendszám megfelelő jelölése.
Ionok: kation, anion fogalma; egyszerű és összetett ionok képződése, jelölése (pl.: Na+; Ca2+; Cl-; CO32-; OH-; H3O+; NH4+; O2-.)
Ionkötés kialakulása és fogalma
Molekulák: elemmolekula és a vegyületmolekula fogalma példákkal.
Kovalens kötés kialakulása és fogalma.


Nemfémes elemek és vegyületeik

Az alábbiakban felsorolt anyagok tulajdonságai alapján a diák legyen képes azokat megkülönböztetni. Legyen képes adott kémiai egyenlet mennyiségi és minőségi értelmezésére, egyszerűbb számítások elvégzésére. Legyen képes a pH egyszerű értelmezésére. Legyen képes eldönteni egyes átalakulásokról, hogy termokémiai, valamint részecskeátmenet szempontjából milyen típusú reakciók.

Anyagok: hidrogén, víz, klór, hidrogén-klorid, oxigén, ózon, nitrogén, ammónia, szén-dioxid, szén-monoxid.

A felsorolt anyagokról az alábbiakat kell tudni: vegyjele; képlete; színe; szaga; halmazállapota; oldódása vízben; előállítása; élettani hatása; környezetre gyakorolt hatása; jelentősége; vegyületek moláris tömegének kiszámítása.

Fogalmak: endoterm, exoterm reakció; sav-bázis és redoxi reakció.

Fémek és vegyületeik

A vas és előállítása. Az alumínium és előállítása. Mészkő, égetett mész, oltott mész. Gipsz.

Keverékek, oldatok

Legyen képes a mindennapi életben előforduló anyagok címkéinek, használati utasításainak értelmezésére.

Keverékek: szétválasztásuk fizikai változások alapján: szűrés, ülepítés, bepárlás, desztilláció, kristályosítás.
Oldatok: oldatok összetételének kiszámítása tömegszázalékkal.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére

SZÓBELI FELVÉTELI TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ - MOZGÓKÉPISMERETBŐL

  Hangos olvasás, szövegértés, tájékozottság a médiában.

Vissza az osztályokhoz

Vissza a lap tetejére